25.11.11

dasha love


contributer to the ardorous/photographer/style icon/skateborder/idolllllllll

via vice